: 9ixbvh - 1

 
 m* v^2
/ r
  = 
 
 e^2
/ ( 4* π::img_pi::* ε0* r^2)
 
 m* v^2
/ r
 =  
 e^2
/ ( 4* π::img_pi::* ε0* r^2)
 = 
 
 m* v^2
/ r
 =  
 e^2
/ 4/ r^2/ ε0/ π::img_pi::
 = 
 m* v^2 =  
 e^2
/ 4/ r/ ε0/ π::img_pi::
 = 
m =  
 e^2
/ 4/ r/ ε0/ π::img_pi::/ v^2
 = 
m =  
 0.25* e^2
/ r/ v^2/ ε0/ π::img_pi::
 =