Расчет: RmYNrN - 1

S  = 
 v* t
S =  v* t = 
S =  t* v =