Расчет: ZuyWz2 - 1

I_m  = 
 
 ε_m
/ R
I_m =  
 ε_m
/ R
$$I_{m}$$ = $$\frac{\varepsilon_{m}}{R}$$