: u6UrWj - 1

 m* v* r  = 
 
 n* h
/ ( 2* π::img_pi::)
 m* v* r =  
 n* h
/ ( 2* π::img_pi::)
 = 
 m* v* r =  
 h* n
/ 2/ π::img_pi::
 = 
m =  
 h* n
/ 2/ π::img_pi::/ v/ r
 = 
m =  
 0.5* h* n
/ r/ v/ π::img_pi::
 =