Расчет: wXYJqH - 1

t  = 
 
 2* v0* sin(α)
/ g
t =  
 2* v0* sin(α)
/ g
 = 
t =  
 2* sin(α)* v0
/ g
 =